Telefon

+36 20 511 4340

E-mail

info@mtbiztonsag.hu

1. BEVEZETŐ

Az mtbiztonsag.hu üzemeltetője Szentmiklósi Szabolcs adószámos magánszemély (5000 Szolnok, Baross u. 62. 2/5., adószám: 53132897-1-36, e-mail: info@mtbiztonsag.hu, telefonszám: +36-20/511-4340) tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amely szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. A website használata közben a látogatókról és az elektromikus űrlapból, valamint e-mailben, vagy telefonon közölt adatokat az mtbiztonsag.hu semmilyen harmadik féllel nem osztja meg, nyilvánosságra nem hozza. Az mtbiztonsag.hu adatvédelmi elvei kialakítása során a következő törvények, rendeletek és ajánlások betartásával és figyelembe vételével járt el:

– 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; – 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strassbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről; – 2001. évi XL. törvény a hírközlésről, VIII. fejezet; – 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; – A Kormány 253/2001. (XII.18) Korm. rendelete a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások; – adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól; – Az Online Privacy Alliance ajánlásai.

Az mtbiztonsag.hu az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:
a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
d) Az mtbiztonsag.hu minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Az mtbiztonsag.hu a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége (e-mail cím): info@mtbiztonsag.hu
Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége: WRX Online (www.wrx.hu); Székhely: 5008 Szolnok, Krúdy Gyula utca 194.; e-mail: hello@wrx.hu

2. FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZÉSEK

Az mtbiztonsag.hu adatvédelmi elvei az alábbi, az 1992. évi LXIII. törvényben értelmezett alapvető fogalmak használatával készültek:

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható; – Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is; – Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől; – Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik; – Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg; – Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi; – Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

3. A WEBSITE-ON GYŰJTÖTT ADATOK

– Általános adatgyűjtés: az mtbiztonsag.hu automatikusan gyűjt anonim információkat oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról.

Az mtbiztonsag.hu által működtetett honlaphoz bárki, kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így adatkezelést nem valósít meg.
A honlapon a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics „sütiket” (cookies), a honlaplátogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal – éppen ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését. A honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát. A weboldal használatával a honlaplátogató hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra.
A Google a megszerzett információkat a honlap érintett által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.

A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha e-mailt szeretnének küldeni, telefonálnának, vagy az űrlapkitöltőn keresztül kívánja felvenni a kapcsolatot. Az e-mail, telefon, vagy űrlapkitöltés során felvett kapcsolati formák valamelyikénél megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a info@mtbiztonsag.hu e-mailcímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 20 napon belül (leg-feljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

4. AZ ADATOK KEZELÉSE, FELDOLGOZÁSA ÉS TOVÁBBÍTÁSA

Az mtbiztonsag.hu kizárólag a website üzemeltetéséhez szükséges célokra használja az előző pontban meghatározott általános és személyes adatokat, azokat semmilyen harmadik féllel nem osztja meg. Az adatok felhasználása a következő elvek szerint történik:

Az mtbiztonsag.hu személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. Az mtbiztonsag.hu személyes adatot csak az érintett előzetes – különleges személyes adat esetén írásbeli – hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel. Az mtbiztonsag.hu az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

5. AZ ADATOK MINŐSÉGE ÉS BIZTONSÁGA

Az mtbiztonsag.hu az alábbi lehetőségeket kínálja a vásárlóktól gyűjtött személyes adatok pontosságának és biztonságának fenntartásához:

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre az mtbiztonsag.hu kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének. Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Az mtbiztonsag.hu minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsák az adatok biztonságát – mind a hálózati kommunikáció (online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (offline adatkezelés) során. Az adatokhoz kizárólag az illetékes munkatársak férhetnek hozzá.

6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

A törvényi előírásoknak megfelelően az érintetteknek, azaz az mtbiztonsag.hu-val kapcsolatba került felhasználóinak joguk van tájékoztatást kérni adataikról, azokat megváltoztatni illetve törölni a rendszerből. További kérdések, panaszok kezelésében az info@mtbiztonsag.hu e-mail címen kaphat bővebb tájékoztatást.

7. TOVÁBBI FELVILÁGOSÍTÁS

Az mtbiztonsag.hu online és offline ügyfélszolgálata a látogatók rendelkezésére áll minden adatvédelemmel és a használata során felmerülő egyéb kérdéssel kapcsolatban is. Az ügyfélszolgálat elérhetőségeit a weboldal alján található „Impresszum” menüpontban tekinthetik meg.

8. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Kapcsolatfelvételi űrlapok

A weboldalon található szolgáltatások igénybevételéhez szükséges űrlapon a minimálisan kitöltendő személyes adatok (név, e-mail cím) megadása szükséges a kapcsolattartás megvalósulása érdekében. A megadott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át.

Sütik

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoz-tatást.
Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenetsütik, valamint a felhasználó központú biztonsági sütik.
A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – az mtbiztonsag.hu az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Szerződéses kapcsolattartók adatainak kezelése

Az mtbiztonsag.hu napi működése során folyamatosan szerződéseket köt egy szolgáltatás nyújtására. A szerződések teljesítéséhez szükséges hatékony kapcsolattartást azonban a legritkább esetben a szerződő felek cégjegyzésre jogosult képviselői végzik, ezért a felek a szerződésekben az esetek legtöbbjében kapcsolattartókat jelölnek meg.

Mivel a kapcsolattartó személyre vonatkozó adatokat a szerződéses partner adja meg a mtbiztonsag.hu számára, így az adatok bár közvetlenül nem az érintettől származnak, ám mivel alkalmasak az érintett azonosítására, így személyes adatnak minősülnek.

Mivel az mtbiztonsag.hu-nak semmilyen ráhatása nincsen arra, hogy szerződött partnere kit jelöl meg kapcsolattartóként, ezért az mtbiztonsag.hu szerződött partnere kötelezettséget kell vállaljon arra vonatkozóan, hogy tájékoztatja az általa kapcsolattartóként megjelölt személyt, hogy adatait az mtbiztonsag.hu számára átadja – és köteles felhívni a figyelmét arra, hogy az mtbiztonsag.hu önállóan szabályozta a szerződéses kapcsolattartók adatainak adatkezelését.

9. JELEN TÁJÉKOZTATÓBAN NEM MEGHATÁROZOTT KÉRDÉSEK

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a GDPR szabályai az irányadóak.

Dokumentum lezárva: 2021.02.01